فایل های مربوطه پروژه سیستم مدیریت منابع انسانی در کد منبع  PHP و MySQL بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

سیستم مدیریت منابع انسانیسیستم مدیریت منابع انسانی phpمدیریت منابع انسانی در کد منبع  PHPمدیریت منابع انسانی hrmphp hrm

صفحه نخست